Loading... Please wait.

  • برج عزیزی
  • جزئیات پروژه
  • نقشه پروژه
  • واحد/پارتیشن
  • وضعیت ساخت
برج عزیزی
AZIZITOWER
جزئیات پروژه

برج عزیزی در چهارراهی انصاری ساحه شهر نو شهر کابل موقعیت داشته، که شامل اپارتمان های رهایشی و دکان ها می باشد. برج عزیزی مرتفع ترین پروژه در عصری ترین نطقه شهر کابل است. این پروژه با شکوه مطابق نورم ها و کودهای شناخته شده جهانی طرح و دیزاین گردیده است. علاوه بر سهولت ها و امکاناتِ یک زندگی عصری که متضمن راحتی و آسایش خانواده های آن می باشد، نمای این پروژه یک مزیت قابل ملاحظه پنداشته شده که به زیبایی و نمای ساحه متذکره به گونه چشم گیری افزده است. سیستم توزیع گاز یکی از سهولت های بی پیشینه در این مرکز رهایشی و تجارتی است که تا کنون در سایر پروژه های رهایشی در شهر کابل سابقه نداشته است. در نزده منزل جمع یک منزل همکف و دو منزل تحتانی ( B1+B2+G+L1-L19) اعمار می گردد. دو منزل تحتانی برای توقف وسایط، دو منزل ابتدایی برای دکان ها و متباقی ساحه رهایشی است. کار ساختمانی پروژه برج عزیزی در حال حاضر به پایه اکمال رسیده و قرار است این پروژه در ماه سپتامبر سال جاری به مشتریان آن تسلیم گردد.

نقشه پروژه
Azizi Tower Map
واحد/پارتیشن
2rooms unit 3rooms unit 4roomunits 5rooms unit
وضعیت ساخت

تلفن

خدمات مشتریان : 0799888014
فروشات: 0780187033
انجینری: 0786666021
تدارکات و قردادها: 0780187055
بازاریابی: 0780187001